Profil kancelárie

Naša advokátska kancelária so sídlom v Košiciach od roku 2011 poskytuje komplexný právny servis na vysokej úrovni. Našim prioritným cieľom je objektívne zhodnotenie každého prípadu osobitne a tým predchádzať nečakaným výsledkom po mimosúdnom, alebo súdnom konaní. Zastávame názor, že aj negativny výsledok analýzi v neprospech nášho klienta, môže v konečnom dôsledku byť v jeho prospech. 

Dôkladnou prípravou predchádzame prípadným náhradám trov a iným výdavkom spojených s vedením sporového, ale aj nesporového konania. Pre každého klienta sa snažíme nájsť právne riešenia šité na mieru, čím šetríme klientovi nielen náklady, ale hlavne aj čas. Je dnes bohužiaľ už ustálené, že súdne konania trvajú neprimerane dlho a preto získanie času správnym postupom a vyčerpaním možností mimosúdneho riešenia sporu je pre nás prvoradým prístupom ku kauze.Náš tím momentálne tvoria dvaja advokáti a dvaja koncipienti a študenti právnickej fakulty.  

Cieľom advokátskej kancelárie je obhajovať práva klientov a zabezpečovať kvalitu právnych služieb. Poskytujeme právne poradenstvo a služby aj pre maďarsky hovoriacich klientov. Primárny dôraz kladieme na informovanosť klienta o stave a priebehu vybavovania jeho veci a na spätnú väzbu medzi klientom a advokátom. Všetky povinnosti a termíny vždy plníme na čas a pre klientov sme kedykoľvek zastihnuteľný, pretože komunikácia s klientom je u nás na prvom mieste.